Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.eteachers.gr

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Η ιστοσελίδα www.eteachers.gr (στο εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «eteachers ltd» (στο εξής «eteachers») με σκοπό την παροχή διαφημιστικού χώρου και προώθησης υπηρεσιών φυσικών και νομικών προσώπων (στο εξής “διαφημιζόμενοι”), σχετιζόμενων με κάθε γνωστικό αντικείμενο και δραστηριότητα, που σκοπό έχουν την προαγωγή του ανθρώπου σε πνευματικό, σωματικό και βιωτικό επίπεδο.

Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

2.1. Η eteachers δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην eteachers. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της eteachers όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα τού επί των προσωπικών του δεδομένων.

2.2. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται αποκλειστικά, για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση ή/και συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση άλλων χρηστών της ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία, ο χρήσης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της eteachers για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

2.3. Η eteachers δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και η eteachers διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

3.1. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, η καθεμιά εκ των οποίων διέπεται από ξεχωριστές υποχρεώσεις και ευθύνες.

3.2. Κανείς άλλος, πλην των χρηστών, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών, δύναται να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Εάν κάποιος χρήστης δεν υπάγεται στις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να εξέλθει αυτής αμέσως.

 1. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

4.1.1. Η πρώτη κατηγορία χρηστών (στο εξής “ενδιαφερόμενοι χρήστες”) περιλαμβάνει όλους εκείνους του επισκέπτες στην Ιστοσελίδα, οι οποίοι επιθυμούν να αναζητήσουν παρόχους υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ως άνω υπ’ αριθμό 1.1 περιπτώσεων, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, που είναι ενήλικες κατά τη στιγμή πλοήγησης στην Ιστοσελίδα ή τα εξαρτώμενα από αυτούς μέλη τους και υπό την επίβλεψή τους, εφόσον τα τελευταία είναι ανήλικα και δεν έχει αφαιρεθεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο η άσκηση της επιμέλειας ή/και της γονικής μέριμνας αυτών ή/και συμπαράστασή τους. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεν υπόκεινται σε καμία υποχρέωση δημιουργίας προφίλ χρήστη στην Ιστοσελίδα, ούτε καν δυνητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες έχουν δικαίωμα να αναζητούν ελεύθερα στην Ιστοσελίδα παρόχους της υπηρεσίας που τους ενδιαφέρει.

4.1. Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται το σύνολο των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι αναζητούν διαφημιζόμενους – παρόχους υπηρεσιών της παραγράφου 1.1 του παρόντος.

4.1.1. Όταν ο ενδιαφερόμενος χρήστης αποφασίσει, κατά την ελεύθερη κρίση του, ότι ένας καταχωρημένος διαφημιζόμενος πληροί τα κριτήρια της αναζήτησής του, μπορεί να συμπληρώσει τα ad hoc πεδία “Ονοματεπώνυμο”, “Τηλέφωνο”, “Email” και “σχόλια” με τα ορθά και αληθή στοιχειά του. Τα στοιχεία, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4.1.2. του παρόντος, θα διαβιβαστούν στον διαφημιζόμενο, προκειμένου να έλθει σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο χρήστη. Η eteachers ενδέχεται να αποθηκεύσει στους servers της τα κοινοποιούμενα στοιχεία για εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών.

4.1.3. Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος έχει καταβάλλει χρηματικό αντίτιμο για την προβολή του, θα παρέχεται επιπρόσθετα στον ενδιαφερόμενο χρήστη η δυνατότητα άμεσης προβολής των στοιχείων επικοινωνίας του διαφημιζομένου, όπως ο τελευταίος τα έχει καταχωρήσει στην Ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος χρήστης να υποβάλλει τα δικά του στοιχεία επικοινωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν ο διαφημιζόμενος έχει επιλέξει να μην καταβάλει αντίτιμο για την προβολή του, τα μηνύματα, που καταχωρεί ο ενδιαφερόμενος χρήστης, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 του παρόντος δεν θα είναι προσβάσιμα από τον διαφημιζόμενο και δεν θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας παρά μόνο εάν o διαφημιζόμενος καταβάλλει το αντίστοιχο αντίτιμο.

4.1.4. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι:

 • Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία, τα οποία θα καταχωρήσουν είναι τα ορθά και αληθή, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα κανενός άλλους φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Η Ιστοσελίδα αποτελεί μία διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία είναι ελεύθερη προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου. Η eteachers, μολονότι καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση του έγκυρου των καταχωρήσεων των διαφημιζομένων, δεν υποχρεούται για την επαλήθευση της ορθότητας και εγκυρότητας αυτών και δεν εγγυάται για τα διαφημιζόμενα προσόντα, μεθόδους διδασκαλίας, ούτε εγγυάται την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος/επιπέδου εκμάθησης.
 • Η eteachers δεν εγγυάται ότι ο διαφημιζόμενος θα επικοινωνήσει τελικά με τον ενδιαφερόμενο χρήστη, ο οποίος θα έχει δώσει τα στοιχεία του προς επικοινωνία ούτε για τον τρόπο που τυχόν θα τα χρησιμοποιήσει.
 • Οι συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων χρηστών και των διαφημιζομένων, κάθε είδους επικοινωνία και οποιαδήποτε συναλλαγή εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση των ενδιαφερόμενων χρηστών και των διαφημιζομένων της Ιστοσελίδας, χωρίς η eteachers να έχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει, αποτυχία σε διαγωνισμό/εξετάσεις, παρενόχληση κάθε είδους, και γενικά πλήρωση της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης οποιουδήποτε εγκλήματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και για τυχόν δημιουργηθείσες μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας αστικές απαιτήσεις.

4.1.5. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΤEACHERS ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΔΕΝ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ – ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.

 1. 5. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

5.1. Η δεύτερη κατηγορία χρηστών (στο εξής “διαφημιζόμενοι”) περιλαμβάνει όλους εκείνους του επισκέπτες στην Ιστοσελίδα, οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα, που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ως άνω υπ’ αριθμό 1.1 περιπτώσεων.

Οι χρήστες αυτής της κατηγορίας υποχρεούνται να δημιουργήσουν το ατομικό τους προφίλ.

5.1.1. Τα φυσικά πρόσωπα, κατά τη δημιουργία του προφίλ τους, υποχρεούνται να επιλέξουν ένα όνομα χρήστη (“username”), το οποίο δεν θα αντιβαίνει τα χρηστά ήθη, δεν θα είναι προσβλητικό όυτε θα περιέχει υβριστικό περιεχόμενο καθώς και έναν κωδικό (“password”). Στη συνέχεια ο διαφημιζόμενος, μπορεί να προσθέσει μία φωτογραφία, η οποία θα απεικονίζει ευκρινώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μπορεί να παραθέσει μία περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, το αντικείμενο αυτών, τις περιοχές, στις οποίες μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του, την ημερομηνία γέννησής του, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά την ενδεδειγμένη μόναδα μέτρησης (λχ. ώρα/εβδομάδα/μήνα/έτος), τους τίτλους σπουδών του, την προυπηρεσία του, τον αριθμό τηλεφώνου του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail). Όλα τα ως άνω στοιχεία θα είναι κοινοποιούμενα στο σύνολο των χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, από τη στιγμή που το προφίλ θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Εξαίρεση αποτελεί ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.1.1.

5.1.2. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι:

 • Η φωτογραφία απεικονίζει αποκλειστικά τον ίδιο τον διαφημιζόμενο και δεν εμφανίζεται οποιαδήποτε παράσταση σε οποιοδήποτε σημείο της, που να προσβάλλει τα χρηστά ήθη, δεν διαφημίζει ούτε δυσφημεί προϊόν ή επιχείρηση.
 • Ο διαφημιζόμενος δηλώνει ότι διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία της φωτογραφίας και δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα κανενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 • Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, το αντικείμενο αυτών, οι περιοχές, στις οποίες μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες, η ημερομηνία γέννησής, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά την ενδεδειγμένη μόναδα μέτρησης (λχ. ώρα/εβδομάδα/μήνα/έτος) και τα λοιπά στοιχεία του διαφημιζόμενου είναι ορθά, έγκυρα και ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.
 • Ο διαφημιζόμενος δηλώνει έχει το δικαίωμα και την νόμιμη άδεια να παρέχει την υπηρεσία, την οποία διαφημίζει (όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά: ολοκλήρωση αντίστοιχων σπουδών, εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο/επαγγελματικό σύλλογο κλπ.).
 • H eteachers δεν πρόκειται να ζητήσει από τον διαφημιζόμενο την επαλήθευση των ως άνω στοιχείων που καταχωρεί. Μπορεί ωστόσο, κατά την κρίση της, να διαγράψει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση το προφίλ του διαφημιζόμενου, εφόσον η φωτογραφία ή/και τα δηλούμενα στοιχεία εκ μέρους του διαφημιζόμενου προκύψει να είναι ψευδή, αποκρύπτουν την αλήθεια ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή/και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
 • Η eteachers μπορεί ακόμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, είτε να μετακινήσει την καταχώρηση του διαφημιζομένου από μία κατηγορία παροχής υπηρεσίων σε μία άλλη, εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή της κατηγορίας (όπως ενδεικτικά όταν μία καταχώρηση διαφημιζομένου για μαθήματα γερμανικών εμφανίζεται στην κατηγορία “τέχνες”) είτε να διαγράψει εξολοκλήρου την καταχώρηση, εφόσον αυτή είναι προδήλως εκτός του σκοπού της ιστοσελίδας (όπως ενδεικτικά αγγελία πώλησης αυτοκινήτου) ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη (όπως ενδεικτικά υβριστικό username).
 • Απαγορεύονται ρητά (και θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) προφίλ, τα οποία θα προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους χρήστες με οποιαδήποτε αιτιολογία σε παροχή υπηρεσίας από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, διαφημιζόμενο ή μη στην Ιστοσελίδα.
 • Απαγορεύονται ρητά (και θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) προφίλ, τα οποία περιέχουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) προς οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση και έτερο διαφημιζόμενο στην Ιστοσελίδα περιλαμβανομένων των υποκρυπτόμενων – κωδικοποιημένων αντίστοιχων παραπομπών.
 • Απαγορεύονται ρητά (και θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) προφίλ, τα οποία περιέχουν οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας με τον διαφημιζόμενο, περιλαμβανομένων των υποκρυπτόμενων – κωδικοποιημένων αντίστοιχων παραπομπών, εκτός από τα ad hoc πεδία, που προορίζονται για αυτόν το σκοπό.
 • Απαγορεύονται ρητά (και θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) προφίλ, στα οποία, μολονότι δεν θα υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επικοινωνίας, μπορεί ωστόσο με ευκολία να συναχθεί ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος παροχής του διαφημιζομένου προς ενδιαφερόμενο χρήστη.
 • Οι συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων χρηστών και των διαφημιζομένων, κάθε είδους επικοινωνία και οποιαδήποτε συναλλαγή εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση των ενδιαφερόμενων χρηστών και των διαφημιζομένων της Ιστοσελίδας, χωρίς η eteachers να έχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει, αποτυχία σε διαγωνισμό/εξετάσεις, παρενόχληση κάθε είδους, και γενικά πλήρωση της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης οποιουδήποτε εγκλήματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και για τυχόν δημιουργηθείσες μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας αστικές απαιτήσεις.
 • Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από τη δημιουργία του προφίλ του διαφημιζόμενου χρήστη έως την ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα, η eteachers ουδεμία ευθύνη φέρει, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει.
 1. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ (ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ).

6.1. Η τρίτη κατηγορία χρηστών (στο εξής “διαφημιζόμενοι”) περιλαμβάνει όλους εκείνους του επισκέπτες στην Ιστοσελίδα, οι οποίοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών, που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ως άνω υπ’ αριθμό 1.1 περιπτώσεων.

6.1.1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, κατά τη δημιουργία του προφίλ για λογαριασμό του νομικού προσώπου, υποχρεούται να επιλέξει ένα όνομα χρήστη (“username”), το οποίο δεν θα αντιβαίνει τα χρηστά ήθη, δεν θα είναι προσβλητικό όυτε θα περιέχει υβριστικό περιεχόμενο καθώς και έναν κωδικό (“password”). Στη συνέχεια, μπορεί να προσθέσει μία ή περισσότερες φωτογραφίες, η οποία μπορεί να απεικονίζουν το λογότυπο του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί ή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του. Μπορεί ακόμα οι φωτογραφίες να αποτυπώνουν στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες της επιχείρησης, οι οποίες εμπίπτουν στους σκοπούς της διαφήμισης στην Ιστοσελίδα. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου μπορεί να παραθέσει επιμέρους χαρακτηριστικά της επιχείρησής του, όπως περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, χάρτη που βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου, το αντικείμενο και τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά την ενδεδειγμένη μόναδα μέτρησης (λχ. ώρα/εβδομάδα/μήνα/έτος), τον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησης και την ηλεκτρονική της διεύθυνση (e-mail). Όλα τα ως άνω στοιχεία θα είναι κοινοποιούμενα στο σύνολο των χρηστών της Ιστοσελίδας και οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά, από τη στιγμή που το προφίλ του αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4.1.3. του παρόντος.

6.1.2. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι:

 • Οι φωτογραφίες απεικονίζουν αποκλειστικά είτε λογότυπα της διαφημιζόμενης επιχείρησης είτε στιγμιότυπα από δραστηριότητες κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίες εμπίπτουν στους σκοπούς της διαφήμισης στην Ιστοσελίδα και δεν εμφανίζεται οποιαδήποτε παράσταση σε οποιοδήποτε σημείο της, που να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν διαφημίζει ούτε δυσφημίζει προϊόν ή άλλη επιχείρηση.
 • Οι φωτογραφίες, εφόσον περιέχουν λογότυπα ή/και οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση, που αποτελεί προϊόν πνευματικής διανόησης, ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο διαφημιζόμενο νομικό πρόσωπο και δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα πάσης φύσεως κανενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση δε που απεικονίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου νομικού προσώπου δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του αποτυπώμενου προσώπου (σε περίπτωση που είναι ενήλικας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα) ή των γονέων του ή/και των κηδεμόνων του ή/και των συμπαραστατών του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή έχει τεθεί σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση).
 • Η περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, το αντικείμενο αυτών, οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά την ενδεδειγμένη μόναδα μέτρησης (λχ. ώρα/εβδομάδα/μήνα/έτος), ο αριθμός τηλεφώνου της επιχείρησης και η ηλεκτρονική της διεύθυνση (e-mail) είναι ορθά, έγκυρα και ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.
 • Ο νόμιμος εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου νομικού προσώπου δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα και τη νόμιμη άδεια να παρέχει την υπηρεσία, την οποία διαφημίζει.
 • H eteachers δεν πρόκειται να ζητήσει από τον διαφημιζόμενο την επαλήθευση των ως άνω στοιχείων που καταχωρεί. Μπορεί ωστόσο, κατά την κρίση της, να διαγράψει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση το προφίλ του διαφημιζόμενου, εφόσον η φωτογραφία ή/και τα δηλούμενα στοιχεία εκ μέρους του διαφημιζόμενου προκύψει να είναι ψευδή, αποκρύπτουν την αλήθεια ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα ή/και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιμα (όπως ενδεικτικά υβριστικό username).
 • Απαγορεύεται ρητά (και θα διαγράφονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) η δημιουργία προφίλ φυσικών προσώπων, τα οποία θα προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους χρήστες με οποιαδήποτε αιτιολογία σε παροχή υπηρεσίας από νομικό πρόσωπο, διαφημιζόμενο ή μη στην Ιστοσελίδα.
 • Οι συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων χρηστών και των διαφημιζομένων, κάθε είδους επικοινωνία και οποιαδήποτε συναλλαγή εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση των ενδιαφερόμενων χρηστών και των διαφημιζομένων της Ιστοσελίδας, χωρίς η eteachers να έχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει, αποτυχία σε διαγωνισμό/εξετάσεις, παρενόχληση κάθε είδους, και γενικά πλήρωση της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης οποιουδήποτε εγκλήματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και για τυχόν δημιουργηθείσες μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας αστικές απαιτήσεις.
 • Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από τη δημιουργία του προφίλ του διαφημιζόμενου χρήστη έως την ανάρτησή του στην Ιστοσελίδα, η eteachers ουδεμία ευθύνη φέρει, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει.

6.2. Μετά από τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα παροχής περισσότερων ή λιγότερων, κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικών με την περιγραφή της παροχής υπηρεσιών των διαφημιζομένων.

 1. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ

7.1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να διαφημιστούν στην Ιστοσελίδα, μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο προβολής τους ως ακολούθως:

7.1.1. Αφού δημιουργήσουν το προφίλ τους στην Ιστοσελίδα, αυτό καθίσταται χωρίς χρέωση αυτόματα προσβάσιμο στο σύνολο των χρηστών, που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα προσωπικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας του διαφημιζόμενου, τα οποία θα καταχωρήσει, προκειμένου να μπορεί να επικοινωνήσει ο ενδιαφερόμενος χρήστης με τον διαφημιζόμενο.

Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει τη δυνατότητα να αφήσει ηλεκτρονικό μήνυμα στον διαφημιζόμενο, μέσω της ad hoc φόρμας που δημιουργεί η Ιστοσελίδα αυτόματα για κάθε διαφημιζόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 του παρόντος. Τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα θα αποθηκεύονται στους servers της Ιστοσελίδας και θα είναι διαθέσιμα μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος καταβάλλει το αντίστοιχο τίμημα προβολής του κατά τα κατωτέρω.

Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος θελήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του να είναι άμεσα διαθέσιμα στους ενδιαφερομένους αλλά και να έχει πλήρη πρόσβαση στα μηνύματα, τα οποία αφήνουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μέσω της ad hoc φόρμας που δημιουργεί η Ιστοσελίδα αυτόματα για κάθε διαφημιζόμενο, έχει τη δυνατότητα μέσω συνδέσμου, να οδηγηθεί σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, προκειμένου να καταβάλλει το προκαθορισμένο τίμημα, το οποίο θα αντιστοιχεί σε αγορά πιστωτικών μονάδων (credits), οι οποίες με τη σειρά τους θα πιστώνονται στο λογαριασμό του διαφημιζόμενου και θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα κλικς (clicks), που θα πραγματοποιήσει ο ενδιαφερόμενος χρήστης, προκειμένου να εμφανιστούν τα στοιχεία επικοινωνίας του. Τονίζεται ότι, η teachers, στην προσπάθειά της προκειμένου οι διαφημιζόμενοι να τύχουν αντικειμενικής και πραγματικής προβολής των υπηρεσιών τους, καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς τον σκοπό αυτό. Έτσι, με την έννοια “κλικ ανά χρήστη”, για την παρούσα σύμβαση νοείται το “κλικ ανά διεύθυνση IP”. Τούτο πρακτικά συνεπάγεται ότι εφόσον ένας χρήστης, όσες φορές και αν πατήσει από το ίδιο τερματικό και από την ίδια διεύθυνση IP στον αντίστοιχο σύνδεσμο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, προκειμένου να λάβει τα στοιχεία επικοινωνίας του διαφημιζομένου, η δραστηριότητα αυτή θα θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί μόνο σε ένα κλικ.

7.1.2. Η eteachers προκειμένου να επιβραβεύει τους διαφημιζόμενους, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη αγορά πιστωτικών μονάδων (credits), εφαρμόζει το πρόγραμμα προώθησης τακτικών πελατών της. Τούτο συνεπάγεται ότι, σε περίπτωση που προκύψουν διαφημιζόμενοι πλειόνων του ενός ανά κριτήριο αναζήτησης του χρήστη της Ιστοσελίδας, τα αποτελέσματα – διαφημιζόμενοι θα εμφανίζονται με φθίνουσα σειρά με κριτήριο το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο μονάδων που εκείνη τη στιγμή υπάρχει στο λογαριασμό κάθε διαφημιζόμενου. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο μεταξύ των διαφημιζομένων είναι ίδιο, τότε τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά.

7.1.3. Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να διαφημιστούν στην Ιστοσελίδα, μετά τη δημιουργία του προφίλ τους, έχουν τη δυνατότητα μέσω συνδέσμου, να οδηγηθούν σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, προκειμένου να καταβάλλουν το προκαθορισμένο τίμημα, το οποίο θα αντιστοιχεί στον χώρο διαφήμισης, που θα δημιουργηθεί στην Ιστοσελίδα για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο – διαφημιζόμενο ανά συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το προφίλ του διαφημιζόμενου νομικού προσώπου θα είναι ανενεργό και μη ορατό από τους υπόλοιπους χρήστες της Ιστοσελίδας. Απενεργοποιείται επίσης αυτόματα μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας χρονικής διάρκειας διαφήμισης. Η διαφήμιση του νομικού προσώπου – διαφημιζόμενου είναι ανεξάρτητη των μοναδικών κλικς – προβολών, τα οποία μπορεί να επιτύχει κατά τη συμφωνηθείσα διάρκεια προβολής του. Το διαφημιζόμενο νομικό πρόσωπο αποδέχεται ότι, σε περίπτωση που προκύψουν διαφημιζόμενοι πλειόνων του ενός ανά κριτήριο αναζήτησης του χρήστη της Ιστοσελίδας, τα αποτελέσματα – διαφημιζόμενοι θα εμφανίζονται με τυχαία και ακανόνιστη σειρά.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ eteachers

 

8.1. H eteachers καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η eteachers δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή. Η eteachers καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η eteachers δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η eteachers δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, η οποία προβάλλεται από τους διαφημιζομένους εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

8.2. Η eteachers δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της Ιστοσελίδας κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της eteachers.

8.3. Η eteachers δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

 1. ”ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ” (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Η eteachers δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

10.1. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην eteachers ή κατά περίπτωση στους διαφημιζομένους που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

10.2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της eteachers. Η eteachers επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

 1. COOKIES

 

11.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα.

Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις τα cookies, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

11.2. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί διευθύνσεις Internet Protocol (IP). Μια διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας από την υπηρεσία παροχής διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet και γενικά θεωρείται ως μη προσωπικά προσδιορίσημο στοιχείο. Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από την eteachers ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τη διάγνωση προβλημάτων με τον server της και και  τη βελτίωση της ιστοσελίδας.

11.3. Η eteachers επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν  στην eteachers μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας www.eteachers.gr διέπονται από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την eteachers που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.

Η eteachers επιφυλάσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η eteachers.ltd εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας και στην αποκλειστική κυριότητά της ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.eteachers.gr. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου της είναι BG2031780088, η δε ηλεκτρονική της διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: info@eteachers.gr.